Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti XERTEC a.s.

(Platné od 1. 12. 2021)

Společnost XERTEC a.s., IČ: 27399508, se sídlem Praha 4, Údolní 212/1, PSČ: 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 10323 dnešního dne vydává následující všeobecné podmínky pro prodej zboží:

I. Rozsah způsobnosti

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na prodej zboží společnosti XERTEC a.s. registrovaným zákazníkům pro jejich podnikání a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena buď konkludentně na základě objednávky nebo prostředky komunikace na dálku, zejména prostřednictvím sítě internet, ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník).

II. Definice

 1. Prodávajícím je společnost XERTEC a.s., IČ: 27399508, se sídlem Praha 4, Údolní 212/1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 10323.
 2. Kupujícím je registrovaný zákazník, kterému po splnění podmínek přidělil Prodávající zákaznický účet přístupný po zadání přihlašovacího jména a hesla.
 3. Zbožím se rozumí zboží uvedené v nabídce Prodávajícího, v den objednávky.
 4. Cenou rozumí se cena uvedená v ceníku Prodávajícího platného v den objednávky.

III. Registrace zákazníka

 1. Není-li dohodnuto jinak, zákaznický účet může Prodávající zřídit na základě písemné žádosti doložené kopií oprávnění k podnikání a k daňové registraci.
 2. Podmínky a postup registrace zákazníka je uveden na webových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající má právo zřízení zákaznického účtu odmítnout nebo zákaznický účet zrušit; tím není dotčeno právo Kupujícího objednat zboží jinou formou.
 4. Prodávající odpovídá za to, že s identifikačními údaji, které poskytl Kupující a umožňují Kupujícímu přístup k jeho zákaznickému účtu, bude nakládat jako s důvěrnými informacemi. Prodávající neodpovídá za zneužití zákaznického účtu.
 5. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o změnách ve svých identifikačních údajích.

IV. Objednávky

 1. Kupující objednává zboží u Prodávajícího buď písemně nebo prostřednictvím sítě internet, nebo jiným dohodnutým způsobem. Zasláním a/nebo vystavením objednávky Kupujícím je automaticky potvrzen i souhlas Kupujícího s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. V objednávce musí být uvedeny přinejmenším následující údaje:

a) označení Kupujícího (jméno, příjmení, bydliště fyzické osoby, identifikační číslo, nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby jednající jménem právnické osoby, uvedení funkce této osoby, kontaktní údaje - telefon, event. elektronická adresa)

b) identifikace zboží podle katalogu Prodávajícího

c) množství zboží

 1. Prodávající objednávku potvrdí, teprve potvrzením objednávky je kupní smlouva uzavřena. Potvrzením objednávky Kupující potvrdí zboží, jeho cenu a způsob a dobu dodání zboží. Potvrzení může být provedeno telefonicky, písemně, elektronickou poštou nebo dodáním objednaného zboží.

V. Cena zboží

 1. Aktuální cena zboží pro Kupujícího je uvedena v ceníku a/nebo na webových stránkách Prodávajícího. Prodávající může aktualizovat ceny zboží 1x za 3 kalendářní měsíce, nebo v případě nepředvídatelné změny vstupních nákladů v mezidobí.
 2. Cena je splatná podle volby Prodávajícího buď v hotovosti při převzetí zboží nebo na základě faktury – daňového dokladu se splatností 14 dnů. První nákup Kupujícího bude vždy uhrazen nejpozději při dodání zboží.
 3. Prodávající se může v jednotlivých případech s Kupujícím dohodnout na odlišném způsobu úhrady ceny.
 4. Úhrada ceny se děje na účet Prodávajícího. Číslo účtu naleznete po zadání IČO na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz a/nebo na faktuře - daňovém dokladu
 5. Prodávající je oprávněn k ceně zboží připočítat manipulační poplatek v případě, že souhrn cen zboží v jedné objednávce nedosáhne částku 2000,- Kč bez DPH.

VI. Výběr zboží

 1. Kupující odpovídá za to, že si zboží řádně vybere a že zboží odpovídá účelu, ke kterému jej Kupující hodlá použít. Prodávající poskytne Kupujícímu při výběru zboží konzultace a pomoc, zpravidla telefonickou nebo elektronickou formou. Za vadu zboží se nepovažuje, pokud se po dodání zboží ukáže, že zboží je nevhodné pro účel zamýšlený Kupujícím. Prodávající je oprávněn tyto případy řešit individuálně.
 2. Zboží nabízené k prodeji Prodávajícím je způsobilé k uvedení na trh na území České republiky.

VII. Dodání zboží

 1. Zboží bude Kupujícímu dodáno na základě volby Prodávajícího nebo podle dohody s Kupujícím prostřednictvím smluvního přepravce určeného Prodávajícím, event. prostřednictvím vlastní autodopravy. Jiný způsob dodání zboží je třeba vždy dohodnout předem s Prodávajícím.
 2. Vlastnické právo ke zboží, nebezpečí poškození, ztráty a zničení zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 3. Součástí zboží je vždy i jeho průvodní dokumentace. V případě, že se zboží vrací Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn odmítnout převzít zboží, pokud dokumentace není vrácena úplná.

VIII. Záruka za kvalitu

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců, pokud není u produktu uvedeno jinak a s výjimkou u spotřebního materiálu.
 2. Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit v případě, že výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pokyny výrobce či v rozporu s účelem, pro který je výrobek určen.
 3. Je právem Prodávajícího určit, jakým způsobem bude vada zboží odstraněna, tj. zda dojde k výměně zboží za jiné, bezvadné, či k opravě zboží, či ke slevě z ceny. Nároky z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.
 4. V případě, že Kupující zašle k opravě zboží prostřednictvím držitele poštovní licence, či prostřednictvím zasilatele či dopravce, je povinen ho zaslat v původním obalu. V opačném případě jakákoli změna na zboží, poškození, ke kterým by mohlo dojít v průběhu přepravy, jdou k tíži Kupujícího.
 5. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je mu doručeno jinak, než v původním obalu.
 6. Pokud je obal porušen jakýmkoli způsobem (potrhán, popsán, přelepen, apod.), má Prodávající (XERTEC a.s.) právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 20 % z prodejní ceny zboží bez DPH, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud dané poškození znemožňuje Prodávajícímu opětovně prodat zboží ve své partnerské síti.
 7. Zboží může být odesláno prostřednictvím PPL. Tento způsob dopravy je využíván pro méně rozměrné zásilky. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání zásilky k přepravě. Převzetím zboží od PPL přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

IX. Odpovědnost za škodu

 1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu prodaným zbožím nejvýše do kupní ceny tohoto zboží.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím neupravené těmito všeobecnými dodacími podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).
 2. Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující je podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti a nemůže tak koupené zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů od doručení předmětného zboží, nedošlo-li k prokazatelnému, podstatnému porušení příslušných kupních podmínek.
 1. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se budou snažit řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se strany nedohodnou, budou spory řešeny soudní cestou u pražského příslušného soudu České republiky.

XERTEC a.s.
více informací o newsletteru
Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.